ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติตำบลหนองพอก

ตำบลหนองพอกเป็นตำบลเล็ก ๆ ได้แบ่งการปกครองออกจากตำบลมะอึ เมื่อปี ๒๕๓๘

และมีจำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ  ๙ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรีไปทางทิศเหนือ ๑๙ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะออก ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนา มีหนองน้ำสาธารณ เช่น หนองราช , หนองสระพัง ,หนองสองห้อง ,หนองดอนปู่ตา มีคลองส่งน้ำผ่านบริเวณทิศเหนือของตำบลหนองพอก แล้วผ่านไปยังทางทิศใต้ ใกล้กับสนามบินพานิชย์ เปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชุมชน  สภาพภูมิอากาศมี ๓ ฤดูกาล ฤดูหนาว อากาศจะเย็นแต่ก็ไม่หนาวมากนัก ฤดูร้อนจะร้อนมากเนื่องจากว่าไม่มีป่าไม้ให้ความร่มรื่น ฤดูฝน ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำเพียงพอในการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้าน
บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและรับราชการ ส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้าน คือ ทำขนมจีน , ปลาส้ม, พริกแกง, น้ำเต้าหู้ , ทอผ้าขิต, ถักคอเสื้อกระเช้า , เย็บผ้า, ทำน้ำยาล้างจาน ,ยาสระผม , เพาะเห็ดนางฟ้า, ปุ๋ยอินทรีย์ ,ปลาทูนึ่ง เป็นรายได้เสริมและมีการรวมกลุ่มกันทำ เศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม
รายได้เฉลี่ยของประชากร  ๕๔,๖๒๑.๗๔ บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๕)
อ่านต่อครับผม